Nejlepší začátek zimního výprodeje Ekoi ... Vybavte se od hlavy až k patě Nejlepší začátek zimního výprodeje Ekoi ... Vybavte se od hlavy až k patě

Obecné podmínky použití Ekoï Sport Optical

15. února 2021


1. PREAMBULE


Tyto podmínky uzavírá každý uživatel webu „EKOI Sport Optical“(dále jen „Uživatel“) ,
provozovaný společností SAS JCR, s kapitálem 9 600,00 EUR, zapsané u RCS ve Fréjusu pod
číslem 440 327 518, se sídlem 1090 avenue Des Lions, Pole Capitou Nord, 83600 FREJUS; dále
jen „web“ nebo « EKOI SPORT OPTICAL ».
Stránkou „EKOI Sport Optical“ se rozumí web přístupný principielně z adresy URL
https://www.ekoisportoptical.com, umožnující uživatelům těžit z funkcí popsáných v článku 2. Ekoi
Sport Optical omezuje použití svých stránek pouze na individuální uživatele a její používání na
normální frekvenci. Použití nebo odcizení přístupu na stránky je přísně zakázáno pro jakoukoli
fyzickou nebo právnickou osobu, která používá Web nebo jako součást pro odborné činnosti.
Pro účely tohoto dokumentu zahrnuje pojem „použití“ všechny operace prováděné uživatelem
pomocí internetu při přístupu na web, bez ohledu na zařízení (zejména počítač, tablet a
smartphone), typ připojení (soukromé připojení, připojení třetí strany nebo veřejné Wi-Fi) a místo
připojení (z Francie nebo ze zahraničí).
Používání stránek znamená bezvýhradné přijetí těchto obecných podmínek ze strany uživatele. Tyto
podmínky se mohou změnit. Platné a použitelné podmínky jsou ty, které jsou na stránkách v době
jejich používání.


2 - FUNKCE NABÍZENÉ NA STRÁNKÁCH


- Kontaktovat optika pomocí formuláře výběrem možnosti „kontaktovat optika“
- Přístup k často kladeným dotazům týkajícím se produktů korekční optiky
Seznam funkcí je pouze orientační. Web si vyhrazuje právo přidat nebo dočasně nebo trvale ho
smazat bez oznámení uživateli.


3 - PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ STRÁNKY


3.1 Stránka je vyhrazena pro dospělé se statusem soukromé osoby i nezletilé se souhlasem rodičů.
Společnost EKOI Sport Optical nenese odpovědnost za nezletilou osobu a nekontroluje používání
stránek třetími stranami.
3.2 Přístup k produktům nabízeným webem je podmíněn vytvořením požadovaného účtu a sdělením
informací umožňujících identifikaci uživatelem. Pokud jde o ustanovení zákona o důvěře v digitální
ekonomiku (LCEN) ze dne 21. června 2004 v platném znění, EKOI Sport Optical má zákonnou
povinnost tyto údaje shromažďovat a ukládat. Uživatel souhlasí s přenosem přesných a úplných
údajů o jeho totožnosti a optické korekci a souhlasí s jejich předáním třetí straně. Jinak si stránka
vyhrazuje právo nepotvrdit, pozastavit nebo vymazat účet.


4 - VKLAD OBSAHU NA STRÁNKÁCH


4.1 Za účelem ověření uživatele internetu nabízí EKOI Sport Optical různé služby a trvalé moduly
ukládající obsah na stránku - zejména prostřednictvím "Importovat mou objednávku". Pro účely
tohoto dokumentu je definován jako „Obsah“ jakýkoli prvek uložený Uživatelem na stránce,
například text, komentář, obrázek, fotografie nebo jakýkoli typ souboru jakéhokoliv obsahu nebo
formy.
4.2 Uživatel je odpovědný za vše, co zadá svým jménem a na svůj účet. Uživatel souhlasí s
okamžitým oznámením společnosti EKOI Sport Optical, pokud by měl důvod se domnívat, že jeho
účet byl napaden nebo zneužit neautorizovano10 - ROZHODNÉ PRÁVO / SPORYu osobou. Pokud tak neučiní, společnost nemůže
převzít odpovědnost.
4.3 Stránku lze používat pouze pro osobní a nekomerční účely. Uživatel nesmí za žádných okolností
sdělovat obchodní informace ani provádět jakýkoliv veřejný obchod na této stránce, v jakékoli
formě a za jakýmkoli účelem.


5 - CHOVÁNÍ NA STRÁNCE


Uživateli je zejména zakázáno:
- Dopustit se jakéhokoli protiprávního jednání;
- Extrahovat nebo shromažďovat osobní údaje od uživatelů stránky jakýmkoli způsobem;
- Extrahovat, ukládat nebo používat pro jiné účely než pro zobrazení tuto stránku třetím stranám
- Ukládat, šířit nebo publikovat jakýkoli nezákonný, škodlivý, urážlivý, rasistický a nenávistný
obsah, obsah v rozporu s morálkou, obsah narušující soukromí;
- Porušení soukromých práv třetích osob, zejména práva na vzhled a vlastnosti zboží, práva
duševního vlastnictví nebo právo na respektování soukromého života;
- Ukládat, šířit nebo zveřejňovat jakékoli informace umožňující přímo nebo nepřímo odhalit jeho
politické, filozofické nebo náboženské názory, jeho členství v odborech, jeho stav zdraví nebo
sexuální orientace;
- Odesílat obsah jménem třetí strany;
- Vydávat se za třetí stranu a / nebo zveřejňovat jakékoli osobní údaje třetí strany;
- Ukládat, distribuovat nebo publikovat jakýkoliv obsah, který může přímo nebo nepřímo ovlivnit
zájmy SAS JCR.
Uživatel se obecně zavazuje zdržet se jakéhokoli chování, které je v rozporu se sportovní etikou
nebo hodnotami a zájmy SAS JCR.


6 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


6.1 Obsah zveřejněný stránkou EKOI SPORT OPTICAL
Obsah na stránce Ekoi Sport Optical podléhá vlastnickým právům a je chráněn podle práv
duševního vlastnictví, zejména podle autorského práva na designy a modely, značky, názvy domén,
patenty, know-how, software nebo práva na užívání databáze. Vlastníkem veškerého tohoto Obsahu
a souvisejících práv zůstává SAS JCR .
K tomuto Obsahu poskytuje SAS JCR uživatelům omezenou, nevýhradní licenci, odvolatelný
souhlas, bez práva na sublicenci pro jednotlivý přístup a použití spojené s webem. Tato licence
neposkytuje Uživatelům žádná další práva, zejména žádná práva komerčního využití tohoto obsahu.
6.2 Obsah publikovaný Uživateli
Veškerý obsah (včetně textů, komentářů, souborů, obrázků, fotografií, videí, atd.), případně
podléhající vlastnickým právům, duševnímu vlastnictví, právu k fotografiím nebo jiným
soukromým právům zůstávají majetkem Uživatele, s výhradou omezených práv udělených licencí
definovanou níže SAS JCR nebo aplikaci, případ od případu, další zvláštní podmínky přijaté pro
konkrétní služby jsou případně k dispozici na stránkách SAS JCR. Uživatelé mohou publikovat
nebo nepublikovat takový Obsah na stránku, zejména prostřednictvím služby „kontaktujte optika“.
Uživatelé e zavazují se a zaručují, že budou mít všechna práva a oprávnění nezbytné pro takové
zveřejnění na webu, zejména v souladu s platnými právními předpisy a práva na respektování
soukromého života, vlastnictví, duševního vlastnictví, image, smluv nebo jakékoli jiné povahy.
Takovým zveřejněním na webu jsou si uživatelé vědomi závazků z odpovědnosti ve smyslu zákona
a souhlasí s uveřejněním Obsahu prostřednictvím SAS JCR a udělují SAS JCR nevýhradní,
bezplatná celosvětová licence, včetně reprodukce, reprezentace, načítání, zobrazení, výkonu,
přenosových práva, úložení, jakož i sublicencování, a to zejména jeho technickým a dalším
partnerům.


7 - ODPOVĚDNOST


7.1 Odpovědnost EKOI SPORT OPTICAL
7.1.1 Konzultace a používání stránky EKOI SPORT OPTICAL je na vlastní odpovědnost uživatele.
Stránka může poskytovat odkazy na stránky třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy Uživatel bere
na vědomí, že Ekoi Sport Optical nemůže zaručit jejich obsah, a proto přijímá přístup na vlastní
riziko. Ekoi Sport Optical proto nemůže být odpovědný za škody způsobené přístupem a / nebo
používáním stránky a jejich informací. Uživatel je také informován, že společnost Ekoi Sport
Optical může přerušit dočasný přístup na stránky z technických důvodů, zejména z důvodu jejich
údržby. Uživatel tato přerušení přijímá a vzdává se jakékoli stížnosti v tomto ohledu. Užívání
stránek uživatelem znamená přijetí jejich charakteristik a technologií obsažených v internetu,
zejména s ohledem na odpověď na dotaz nebo dotaz na server hostujícího Webu, technický výkon,
rizika přerušení a obecněji jakékoli riziko vzniklé během přenosu dat. V důsledku toho EKOI
SPORT OPTICAL a obecněji společnost SAS JCR nemůže a za žádných okolností neneseme
odpovědnost, aniž by tento seznam byl vyčerpávající, zejména za:
- Jakékoli informace konzultované na těchto stránkách, které nejsou poskytovány online společností
Ekoi Sport Optical
- Jakoukoli porucha sítě zabraňující řádnému fungování stránky
- Ztrátu jakýchkoli dat
- Porucha jakéhokoli softwaru
- Důsledky jakéhokoli počítačového viru, chyby, anomálie nebo selhání
- Jakékoli poškození způsobené počítačem uživatele.
7.1.2 Činnost EKOI Sport Optical se omezuje na kontaktování uživatelů s optikem
a sdílení obsahu poskytnutého Uživatelem. Jako hostitel, ve smyslu článku
6.I.2 o důvěře v digitální ekonomiku ze dne 21. června 2004 v platném znění, Ekoi Sport Optical
nemůže být činěna odpovědnou za aktivity nebo obsah uložený na jejích stránkách. Odpovědnost
společnosti Ekoi Sport Optical je omezena na odpovědnost stanovenou v článku 6.I.2. a dodržování
výše uvedeného. Stránka proto může odstranit jakýkoli nezákonný nebo zjevně nezákonný obsah
bez předchozí varování, upozornění, v souladu s ustanovením článku 6.I.3 uvedeného výše. EKOI
Sport Optical proto nemusí vykonávat apriorní kontrolu nad kvalitou, bezpečností, věrohodností
nebo zákonností obsahu zveřejněného Uživateli.
7.2 Odpovědnost Uživatele
7.2.1 Používáním stránky Uživatel souhlasí s tím, že zbavuje SAS JCR odpovědnosti a
zodpovědnosti vůči jakýmkoli škodám, nákladům a výdajům, přímým i nepřímým, vyplývajícím
zejména z:
- Jakéhokoli nároku třetí strany týkajícího se jakéhokoli obsahu vloženého jejím jménem, zejména
pro porušení práv k obsahu zveřejněnému Uživatelem na stránce nebo předávat komukoli zprávy s
prvky odeslanými nebo zveřejněnými na stránce;
- Jakékoli aktivity související s činností na stránce v rozporu s těmito obecnými podmínkami,
včetně čehokoli i jen potenciálně chápaného jako podvodný účel;
- Porušení těchto podmínek používání stránek.


8 – ODEJMUTÍ UŽIVATELSKÝCH PRÁV A ODSTRANĚNÍ OBSAHU


8.1 EKOI Sport Optical může ukončit jakoukoli registraci a / nebo smazat jakýkoli profil a / nebo
jakýkoli obsah a / nebo jakékoli informace zveřejněné na stránce a / nebo zakázat používání a /
nebo přístup na stránky z důvodu nedodržování těchto všeobecných podmínek používání
Uživatelem nebo pro technické důvody. Tuto změnu nebo smazání lze provést bez předchozího
upozornění, bez předchozí oznámení nebo varování, kdykoli a na základě výhradního uvážení
společnosti SAS JCR.
8.2 Uživatel má také možnost smazat Obsah zveřejněný na stránce. K tomu musí kontaktovat servis
společnosti SAS JCR, který jej dále odešle optikovi a osobám oprávněná k přístupu k těmto
údajům. K této žádosti musí být přiloženy informace umožňující identifikaci uvedeného obsahu,
jmenovitě: jméno, jméno, e-mailová adresa použitá při odesílání obsahu, rok vkladu informací.
Jakýkoli oprávněný a legitimní požadavek bude Ekoi Sport Optical zpracován co nejdříve. Ale SAS
JCR nemůže zaručit okamžité vymazání přístupu k obsahu. Uživatel uznává, že Ekoi Sport Optical
nemůže v tomto ohledu převzít žádnou odpovědnost, zejména z důvodu doby potřebné ke
zpracování jeho žádosti, technických omezení nebo materiální nemožnosti na ně odpovědět,
zejména v případě, že Obsah oprávněně převzala třetí osoba.


9 - INTEGRITA


Pokud je jedno nebo více ustanovení všeobecných podmínek prohlášeno za neplatné nebo zaniklo
uplatněním novely zákona, nařízení nebo na základě rozhodnutí soudu, ostatní ustanovení si
zachovají svoji platnost a rozsah. Ekoi Sport Optical vyvine veškeré úsilí, aby co nejdříve
přistoupilo k jeho nahrazení platným ustanovením co nejblíže v duchu této smlouvy. Skutečnost, že
jedna ze stran nepožaduje použití kteréhokoli ustanovení těchto podmínek, a to buď trvale, nebo
dočasné, nelze v žádném případě považovat za vzdání se uvedené klauzule.


10 - ROZHODNÉ PRÁVO / SPORY


Tyto všeobecné podmínky použití se řídí francouzským právem.

E-mail Newsletter

Zde se přihlašte k odběru newsletteru EKOI RACING, máte-li zájem.

Formát e-mailu není správný. Zkontrolujte prosím své zadání.
Vyskytla se chyba.
Tento e-mail je již zaregistrován.
Registrace dokončena.
Pokračujte v nákupu na EKOI RACING Pokračujte v nákupu na EKOI CLASSIC Dokončit nákup